Doel

Bevorderen van sociale contacten

Jardin de Fair is een ontmoetingsplaats tussen intra en extra muros. Het is een

uitwisseling tussen patiënten onderling, tussen patiënten en personeel en tussen

patiënten en buitenwereld.

Een tentoonstelling brengt mensen samen. Het creëert maatschappelijke

toegangswegen en haltes tot elkaars denken en voelen en vooral het maakt geen

onderscheid tussen mensen op basis van al of niet ziek zijn.

Anderzijds laat het deelnemers toe om datgene wat men aan verlangens en

inzichten koestert naar buiten te brengen en te communiceren.

Los van éénieders positie zien we alle deelnemers hierbij vooral als mensen die

elkaar willen ontmoeten en iets verrijkend te vertellen hebben.

Bevorderen van tal van therapeutische processen

 

Jardin de Fair is een activerend gebeuren dat vanuit de beleving en de aandacht

voor het pre-verbale nauw aansluit bij het therapieaanbod van de hedendaagse

psychiatrie.

In Jardin de Fair komt de mens dan ook als schepper, als kunstenaar en als

beeldvormer centraal te staan.

Jardin de Fair gaat over de act van het creëren als mogelijkheid tot het zichzelf

ontdekken, herontdekken, waarderen, herwaarderen en dit alles via: uitdrukking

geven aan visie, werken in groep, de confrontatie met zichzelf en met een publiek,

het omgaan met uitdagende stress, met niet voor de hand liggende materialen,

met onverwachte problemen, enz.


Bevorderen van positieve beeldvorming

Mensen die om één of andere reden psychisch ziek zijn, houden niet op mens te

zijn. Ze blijven mensen met tal van positieve mogelijkheden en talenten. Dit willen

we benadrukken. De maatschappij heeft immers nood om te zien, te voelen en te

bekijken wat mensen binnen de psychiatrie bezighoudt; wat ze zien, voelen, hoe ze

kijken en vice versa.

Scroll naar boven